محصول‌ نهایی فرایند حسابداری مالی، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌ (استفاده‌كنندگان‌ داخلی و استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری) در قالب‌ گزارشهای حسابداری است‌. گزارشهای حسابداری با هدف‌ تأمین‌ نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان‌ از واحد تجاری تهیه‌ و ارائه‌ میشود. سیستم یكپارچه (ERP)‌، به‌ عنوان‌ یک راهكار‌ منسجم‌ به‌ منظور اجرای مكانیزه فرآیندهای یك شركت استقرار و پیاده سازی می‌شوند. با اجرای صحیح یك سیستم ERP، می‌توان بین حوزه‌های مختلف سازمان‌ هماهنگی بوجود می‌آورد‌. همچنین انواع گزارشهای مالی ارائه شده طبعاً تحت‌ تأثیر بكارگیری الزامات‌ سیستم ERP‌ قرار می‌یرند. این گزارش ها از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشند و در تفسیر و قضاوت‌ در‌ اطلاعات ارائه شده برای همه استفاده كنندگان قابل فهم می‌باشند. این اطلاعات در تصمیماتی كه استفاده كنندگان می‌خواهند استفاده نمایند قابل اتكا می‌باشند. 

فراهم‌آوردن‌ اطلاعات‌ از طریق سیستم یكپارچه، هدف اصلی نمی باشد و کاربران به عنوان تنها ویژگی سیستم های یكپارچه آن را به حساب نمیاورند. سیستم یكپارچه باید ضمن پوشش فرآیندهای یك كسب و كار، بتواند تمامی نیازهای اطلاعاتی را برای مدیران و ذینفعان در قالب انواع گزارشها تولید كنند. این گزارشها باید قابل اتكا و به موقع باشند، این اطلاعات ضمن آنكه از ارزش و كیفیت بالایی برخوردار هستند باید برای استفاده كنندگان مفید هم باشند.

گزارش عملكرد مالی برای مدیران:

گزارشگری مالی در سیستم یكپارچه منعكس‌كننده‌ انواع گزارش ها‌ی واحد تجاری می‌باشد. از این‌ رو میتواند مبنایی برای ارزیابی مدیریت‌ و واحد تجاری را فراهم‌ ‌آورد. سیستم های یكپارچه‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی فرایند گزارشگری مالی، به‌ مدیران‌ در ارزیابی وضعیت كسب و كار در بازار رقابتی آنها کمک میکند. سیستم یكپارچه به‌ عنوان زیر ساختی در یک واحد تجاری می باشد که با اجرای سیستم یكپارچه فرایندهای واحد تجاری مكانیزه می‌شود و امور جاری به‌صورت رویه‌های سازمانی به فرهنگ سازمانی تبدیل می‌شوند. این رویه‌ها مطابق قوانین، استانداردها، اصول حسابداری و سایر الزامات قانونی در سیستم یكپارچه پیاده سازی می‌شوند تا نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان‌ با رعایت تمامی الزامات تهیه‌ و ارائه‌ ‌شوند.

هدف‌ از سیستم یكپارچه ارائـه‌ اطلاعاتی ‌واحد تجاری برای مدیران و سایر استفاده كنندگان است كه‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی مفید واقع‌ گردد. تصمیمات‌ اقتصادی شامل‌ مواردی از قبیل‌ بررسی و ورود به بازارهای جدید یا خروج از آنها، فروش‌ یا حفظ‌ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و انتخاب‌ مجدد یا جایگزینی مدیران‌ و… میباشد. از آنجا كه‌ گزارش های مالی عمدتاً بیانگر اثرات‌ مالی رویدادهای گذشته‌ است‌ و از طرفی لزوماً دربرگیرنده‌ اطلاعات‌ غیرمالی نیست‌، تمام‌ اطلاعات‌ مورد لزوم‌ مدیران‌ را جهت‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی فراهم‌ نمیآورد. با این‌حال‌، سیستم یكپارچه ‌نیازهای اطلاعات مالی مشترک اغلب‌ استفاده‌كنندگان‌ را تامین‌ میكند.

Businesspeople working in finance and accounting Analyze financial graph budget and planning for future in office room.

سایر استفاده‌كنندگان از گزارش های سیستم یكپارچه:

از طرفی فقط استفاده‌كنندگان‌ از این گزارش ها‌ به ذینفعان داخل شركت محدود نمی شوند. ذینفعان‌ دیگر هم‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای اطلاعاتی خود می توانند از گزارش های مالی استفاده‌ نمایند. سیستم یكپارچه می‌تواند نیازهای اطلاعاتی‌ سایر استفاده‌كنندگان‌ را نیز تامین نماید. به‌ عبارت‌ دیگر اطلاعـات‌ تهیه‌ شده‌ در سیستم یكپارچه می تواند به‌ عنـوان‌ یک مرجع‌ اطلاعاتی برای سـایر استفاده‌كنندگان‌ و دیگر سرمایه‌گذاران‌ نیز مفید باشد‌. برخی از استفاده‌كنندگان شامل سرمایه‌گذاران، اعطاكنندگان‌ تسهیلات‌ مالی، تأمین‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌ و سایر بستانكاران، مشتریان، كاركنان‌ واحد تجاری، دولت‌ و مؤسسات‌ دولتی و… می‌باشند. 

مدیریت‌ واحد تجاری، مسئول‌ پاسخگویی عملكرد مالی میباشد. مدیریت‌ به‌ شكل‌ و محتوای اطلاعات در گزارش های مالی علاقه‌مند است‌ از طرفی مدیریت‌ از این اطلاعات‌ ‌در انجام‌ وظایف‌ برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و كنترل‌ كمك‌ میگیرد و قادر است‌ شكل‌ و محتوای اطلاعات‌ اضافی را در راستای رفع‌ نیازهای خود تعیین‌ كند. اطلاعات‌ در گزارش ها‌ی سیستم یكپارچه با اطلاعات‌ِ مورد استفاده‌ مدیریت‌ جهت‌ ارزیابی وضعیت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری در تضاد نیستند، چرا كه تمامی اطلاعات بر مبنای فرآیندهای سازمان كه توسط مدیریت كنترل شده اند تولید می‌شود.

كیفیت گزارش ها در سیستم یكپارچه:

انعطاف‌پذیری مالی عبارت‌ از توانایی واحد تجاری مبنیبر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریانهای نقدی آن‌ میباشد به‌ گونه‌ای كه‌ واحد تجاری بتواند درقبال‌ رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد. تصمیمات‌ مدیران‌ مستلزم‌ ارزیابی توان‌ واحد تجاری جهت‌ ایجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعیت‌ ایجاد آن‌ است‌. این‌توان‌ در نهایت‌، تعیین‌كننده‌ ظرفیت‌ واحد تجاری جهت‌ انجام‌ پرداختهایی از قبیل‌ پرداخت‌ حقوق‌ و مزایا به‌ كاركنان‌، پرداخت‌ به‌ تأمین‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌، پرداخت‌ مخارج‌ مالی، انجام‌ سرمایه‌گذاری، بازپرداخت‌ تسهیلات‌ دریافتی و توزیع‌ سود بین‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌. این ارزیابی با بكارگیری سیستم یكپارچه به راحتی تسهیل‌ میشود. 

مجموعه‌ اطلاعاتی كه مدیران برای تصمیم گیری نیاز دارند از كلیه حوزه های بازرگانی، تولید، اداری و… بدست می‌آید. این اطلاعات در سیستم یكپارچه توسط كاربران در حوزه های انبار، فروش، اداری، دریافت و پرداخت و… تولید می شوند. همین اطلاعات در نرم افزار بهای تمام شده برای محاسبات بهای تمام شده كالای ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد و مدیران از این اطلاعات مفید برای تصمیمات خود استفاده می كنند.

اطلاعات سیستم یكپارچه مفید هستند.

گزارش های مالی تا حدی در معرض‌ این‌ مخاطره‌ قرار دارند كه‌ ممکن است موارد قابل ارائه به طور صادقانه بیان نشود. در صورتی كه اطلاعات توسط كاربران بصورت دستی و تكراری از چند حوزه وارد شوند، یا در تشخیص‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی كه‌ قرار است‌ اندازه‌گیری شود، یا در طراحی و اعمال‌ روشهای اندازه‌گیری و ارائه‌ای كه‌ بتواند پیامهای مرتبط‌ با آن‌ معاملات‌ و سایر رویدادها را انتقال‌ دهد، همراه با اعمال نظر و سلایق كاربران همراه شود اعتبار و مفید بودن اطلاعات دچار مشکل میشود.

 

 اطلاعات‌ همچنین باید ‌قابل‌ اتكا باشند. در سیستم یكپارچه اطلاعات‌‌ عاری از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ است. از طرفی اطلاعات، در سیستم یكپارچه‌ اطلاعات بطور خودكار تولید می شوند و كاربران در تولید گزارشها بی‌تاثیر می‌باشند. لذا این گزارش ها صادقانه‌ ارائه می شوند و قابل اتكا می باشند. از طرفی اطلاعات‌ باید بیطرفانه‌ یعنی عاری از تمایلات‌ جانبدارانه‌ باشد. چنانچه‌ انتخاب‌ و یا ارائه‌ این‌ اطلاعات‌ به‌گونه‌ای باشد كه‌ برتصمیم‌گیری یا قضاوت‌ در جهت‌ نتیجه‌ای که از قبل‌ تعیین‌ شده‌، اثر گذارد، گزارشها‌ بی طرف‌ نمیباشد. از آنجا كه اطلاعات منطبق بر فرایندهای از قبل تعریف شده بطور خودكار تولید می‌شوند لذا گزارشها كاملاٌ بیطرفانه و منطبق بر واقعیت است.

نتیجه گیری:

در دنیای كسب و كار امروز برای اینكه یک واحد تجاری بتواند در بازار رقابت از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و از طرفی از بازار حذف نشود نیاز به اطلاعات دارد. این اطلاعات در سیستم های یكپارچه (ERP) باید تولید شوند. سیستم یكپارچه باید قادر به تولید اطلاعات مفید باشد و بتواند تمامی حوزه های كسب و كار را پوشش دهد و بخش عمده ای از عملیات بخصوص در تولید گزارش ها از ماشین استفاده شود. گزارش هایی كه به این صورت تولید می شوند بیطرفانه، قابل اتكا و به موقع می باشند لذا اطلاعات مفید هستند. سیستم های یكپارچه مانند راهكارهای راهیار، فرآیندهای كسب و كار را مكانیزه می كنند و كلیه ها اطلاعات در كوتاه ترین زمان با وجود پراكندگی جغرافیایی محاسبه و تولید می شوند. همچنین باید محاسبات دقیقی از بهای تمام شده كالای ساخته شده داشت تا مدیران با اطمینان می توانند تصمیمات مدیریتی اتخاذ كنند و پاسخگو تعهدات مالی و قانونی باشند.

سامانه مودیان مالیاتی، مهمترین پروژه تحولی در سازمان امور مالیاتی می باشد كه با رویکرد مالیات ستانی عادلانه و مطابق با ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی مطالبه مالیات مبتنی بر خوداظهاری مودیان میباشد. مودیان اطلاعات صورتحساب های خود را باید در سامانه مودیان بارگذاری كنند این صورتحساب ها شامل صورتحساب فروش و خدمات، صورتحساب اصلاحی، صورتحساب برگشت از فروش و صورتحساب ابطالی می باشند.

از طرفی سازمان امور مالیاتی با توجه به مفاد قانون پایانه های فروشگاهی باید برگ تشخیص را برای مؤدی صادر و از طریق كارپوشه به مؤدی ابلاغ نماید و در صورت پذیرش و عدم مغایرت اطلاعات، مؤدی نسبت به پرداخت مالیات ارزش افزوده اقدام می نماید مطابق ماده 7 قانون پایانه ها، فروشنده و خریدار تکلیفی در خصوص ماده 169 ندارند مطابق ماده 8 و 9 قانون مذکور، اگر مؤدی در سامانه ثبت نام نکند یا اطلاعات مغایر یا به هر دلیل مطابق با مفاد قانون پایانه های فروشگاهی مورد تائید سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد سازمان امور مالیاتی به هر طریقی كه تشخیص دهد می تواند نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام و از طریق كارپوشه به مؤدی ابلاغ و نسبت به وصول اقدام نماید البته مؤدی می تواند اعتراض نماید كه به آن می پردازیم.

در ابتدا به تعدادی از امکاناتی که سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان و کار پوشه با مودیان در ارتباط می باشند می پردازیم همانطوریکه در مقاله های قبلی هم توضیج داده شده است تمامی مکاتبات و امور مربوط به مؤدیان قرار است بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه مؤدیان انجام شود.

مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود. ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در پایان توسط مصرف‌ کننده نهایی پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه‌ کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه‌ شده، به‌ صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به‌ صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

صورت معاملات (169) و گزارش خرید و فروش

در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 ق.م.م ، مودیان مالیاتی باید نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین پرداخت و دریافت بابت قراردادها، صادرات، واردات، حق العمکاری و مدیریت پیمان، بیمه، اجاره اقدام نمایند. 

دوره ارسال اطلاعات سه ماهه (فصلی) بوده و می بایست تا چهل و پنج روز (45 روز) پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود در صورت تائید صورتحساب ها توسط سازمان امور مالیاتی طبق ماده 7 قانون پایانه های فروشگاهی نیازی به ارسال این اطلاعات نمی باشد.

اظهارنامه اشخاص حقوقی

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خوداظهاری مودیان مالیاتی، سامانه تحت وب تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را طراحی و توسعه داده است. مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست با نام کاربری و کلمه عبور دریافتی، در سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی وارد و نسبت به تکمیل اطلاعات عملکردی خود اقدام نمایند.

تسلیم الکترونیکی اظهارنامه با استفاده از اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد بنابراین ضروری است مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند. اطلاعاتی که از این سامانه دریافت می شوند، غیرقابل ویرایش است. درصورت لزوم پس از ویرایش اطلاعات و تایید آن، جهت بروزرسانی اطلاعات در سامانه اظهارنامه مالیاتی از گزینه دریافت اطلاعات هویتی استفاده نمایید.

پرداخت هم بصورت الکترونیکی و از طریق سایت انجام می شود مودیان حقوقی می توانند پس از تایید نهایی اطلاعات اظهارنامه خود، از طریق سامانه اقدام به صدور قبض مالیاتی نمایند پس از چاپ قبض مالیاتی، از طریق بانک و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی بانک ملی اقدام به پرداخت نمایند.

صدور گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م

بر اساس حکم ماده 186 قانون مالیات های مستقیم; صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم، مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات های مزبور با مودی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موصوف و با تدوین و ابلاغ دستورالعمل شماره 200/1401/530 تاریخ 1401/04/18 ، از تاریخ 1401/09/01; تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده قانونی یاد شده، تهیه پاسخ و ارسال به مراجع قانونی صدور مجوز کسب یا کار، صرفا به صورت الکترونیکی و حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس و یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه ای مخصوص در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور (My.tax.gov.ir) انجام می‌شود. بر این اساس چنانچه مودی، در نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نماید، گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به صورت برخط صادر می‌گردد. ارسال استعلام غیر الکترونیک (فیزیکی-کاغذی)، در حکم عدم استعلام است. بدیهی است پیش شرط انجام استعلام الکترونیکی از سوی مراجع صدور مجوز، منوط به داشتن/تشکیل پرونده مالیاتی فعال مودی در نظام مالیاتی می‌باشد.

ثبت الکترونیکی اعتراضات و شکایات

برای دسترسی به سامانه یکپارچه مالیاتی، به نشانی اینترنتی obj.tax.gov.ir مراجعه نمائید. مودیان حقیقی و حقوقی  با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور دریافتی از خدمات الکترونیک، که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام الکترونیکی دریافت نموده اند، چنانچه پرونده آنها در سامانه سنیم (سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی) موجود باشد، میتوانند از امکانات این بخش استفاده نمایند. 

انواع برگه هایی که امکان اعتراض به آن از طریق این پرتال وجود دارند، عبارتند از :

 • برگ ارزیابی
 • ابلاغیه رای هیات حل اختلاف مالیاتی

مودیان مالیاتی می توانند با اعلام شماره نامه برگه ای که به آن معترض می باشند، مشخصات تراکنش های مالی مرتبط را مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعلام نمایند. همچنین می توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی نمایند.

پس از تکمیل اطلاعات فرم اعتراض، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه سنیم ارسال می گردد و کد رهگیری جهت پیگیری های آتی نمایش داده می شود.

همانطوریكه قابل پیش بینی بود در نهایت، در تاریخ 26 تیر 1402 مجلس شورای اسلامی تصمیماتی در خصوص الزام تاریخ ارسال صورت حساب به سامانه مودیان و سقف ماده 6 ق.م.م بخشودگی جرائم به شرح زیر مصوب نمود.

 • از اول مهر سال 1402 مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقوقی است. 
 • از اول دیماه 1402 مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط سایر مودیان می باشد. 
 • تا پایان سال 1403 امکان بخشودگی صد در صدی جرائم ماده 22 تمدید شد.
 • تا پایان سال 1403 امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب های خارج از سامانه مودیان تمدید شد.
 • و افزایش سه برابری سقف ماده 6 قانون به 5 برابر افزایش یافت.

از زمان تصویب قانون پایانه های فروشگاهی در مجلس و ابلاغ به دولت جهت اجرا، ثبت نام و ارسال صورتحساب های فروش از طریق سامانه مودیان برای كلیه اشخاص حقوقی الزامی بوده و در صورت عدم ارسال، تعیین میزان مالیات توسط سازمان امور مالیاتی انجام و پس از صدور برگ تشخیص قابل وصول می باشد كه در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدی و اعتراض از طریق سامانه مؤدیان، اعتراض مؤدی قابل رسیدگی می باشد و كلیه روابط مؤدی با سازمان امور مالیاتی بر مبنای اظهارات ثبت شده در سامانه مودیان می باشد و برای استعلام، اعتراض ، ارسال اظهارنامه و … نیازی به مراجعه به سازمان امور مالیاتی نمی باشد و از نظر قانونگذار دولت و مؤدیان مکلف به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی می باشند و تمدید زمان و اصلاح مفاد این قانون فقط توسط مجلس امکانپذیر می باشد.

تجزیه‌ و تحلیل صورت های مالی ﯾﮑﯽ از اصلی‌ترین بخش های تحلیل بنیادی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮکت ها می باشد که توسط ذینفعان داخلی و خارجی انجام می شود. مبنای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی می باشدکه باید مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده باشند. این اصول شرکتها را ملزم به ارائه سه صورت مالی اصلی شامل؛ صورت وضعیت (ترازنامه)، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی می کند. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وضعیت ﺳﻮدآوری، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت تولید و فروش، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد و … یک ﺷﺮﮐﺖ را به‌طور کامل بررسی می نماید. بطور كلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای اهداف تصمیم گیری كاربرد دارد.

چندین تکنیک معمولاً به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود. سه تا از مهمترین تکنیک ها؛ آنالیز افقی ، تحلیل عمودی و تحلیل نسبتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل افقی، داده ها را به صورت افقی با تجزیه و تحلیل مقادیر اقلام خط در طول دو یا چند سال مقایسه می کند. تجزیه و تحلیل عمودی به تأثیرات عمودی اقلام خطی بر سایر بخش‌های کسب‌وکار و نسبت‌های کسب‌وکار می‌پردازد و در نهایت تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی از معیارهای مهم برای محاسبه روابط آماری استفاده می شود.

تکنیکهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

ذینفعان ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل های انجام‌ شده ﺑﺮ روی صورت های ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت شرکت را به‌طور دقیق بررسی کنند.

 اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺳﻌﯽ می‌کنند اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ با توجه به وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎری ﺧﻮد، نرخ بهره ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

 1- تجزیه و تحلیل افقی

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، اﻃﻼﻋﺎت صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻟﯽ بر ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن می‌شود و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت با دوره های قبل، میزان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ سنجیده می‌شود. تجزیه و تحلیل افقی ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ صورت های ﻣﺎﻟﯽ مقایسه‌ای و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽشود.

 • صورت های مالی مقایسه‌ای

در این روش، صورت های ﻣﺎﻟﯽ در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ مقایسه و بررسی می‌شوند. تحلیلگران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ارﻗﺎم صورت های ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ دوره ﺑﻪ دوره دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌کنند و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت جامع‌تری از صورت های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج می‌شود. 

 • بررسی روند

در ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ، با مبنا قرار گرفتن یک سال به عنوان سال پایه، اﻗﻼم ﻣﻬﻢ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ می‌شود. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ارﻗﺎم مقایسه‌ای ﺑﺮای دوره های ﻣﺘﻮاﻟﯽ پنج تا ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ را ارائه می‌کنند تا مقایسه های ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم‌ﭘﺬﯾﺮ باشد.

بدیهی است که بررسی روند تغییرات در طول زمان نسبت به مقایسه تنها دو دوره متوالی، دید بهتری نسبت به عملکرد و وضعیت کلی شرکت به تحلیلگر می‌دهد. به عنوان مثال، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ افزایش قابل‌ملاحظه در ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ شرکت در سال ﺟﺎری، غیرعملیاتی و ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار یا املاک مازادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ شرکت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪاری کرده است. بنابراین ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ایجاد شده در چند دوره مالی می‌تواند کیفیت سود و استمرار سودآوری واحد تجاری را بهتر نشان دهد.

2– ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت موجود در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرسی ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه تجزیه تحلیل عمودی در صورت های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ نسبت های ﻣﺎﻟﯽ طبقه‌بندی می‌شود.

 • تجزیه تحلیل عمودی در صورت های مالی استاندارد

 در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻤﺎم اقلام موجود در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ به‌عنوان درﺻﺪی از یک‌قلم ﺷﺎﺧﺺ از ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن می‌شوند. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت سود و زﯾﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﻼم برحسب درﺻﺪی از ﻓﺮوش و درآمد ارائه خدمات ﺑﯿﺎن می‌شوند ﯾﺎ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ به‌عنوان درﺻﺪی از ﺟﻤﻊ دارایی‌ها بیان می‌شوند.

 • تجزیه و تحلیل نسبت های مالی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت هاست که به بیان روابط بین اقلام موجود در صورت های مالی می‌پردازد. در حالت کلی نسبت‌های مالی در چهار دسته نسبت های نقدینگی، نسبت‌های اهرمی (بدهی)، نسبت‌های فعالیت (کارایی) و نسبت‌های سودآوری قرار می‌گیرند

انواع نسبت های

 1. نسبت‌های مالی نقدینگی
 2. نسبت‌های مالی اهرمی
 3. نسبت‌های مالی سودآوری
 4. نسبت‌های مالی کارایی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی

سایر تکنیکهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 1. در نهایت، تجزیه و تحلیل نسبت، بخش مرکزی تجزیه و تحلیل سهام بنیادی، داده‌های اقلام خطی را مقایسه می‌کند. نسبت های قیمت به سود (P/E)، سود هر سهم یا بازده تقسیمی نمونه هایی از تجزیه و تحلیل نسبت هستند.
 2. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو نوع اصلی تحلیل مالی هستند.

تحلیل بنیادی از نسبت ها و داده های صورت های مالی برای تعیین ارزش ذاتی یک اوراق بهادار استفاده می کند.تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که ارزش یک اوراق بهادار قبلاً با قیمت آن تعیین شده است، در عوض بر روند ارزش در طول زمان تمرکز می‌کند.

 1. تحلیل بنیادی از نسبت‌های جمع‌آوری‌شده از داده‌های صورت‌های مالی، مانند سود هر سهم یک شرکت (EPS)، برای تعیین ارزش کسب‌وکار استفاده می‌کند. با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها علاوه بر بررسی کامل شرایط اقتصادی و مالی پیرامون شرکت، تحلیلگر می تواند به ارزش ذاتی امنیت دست یابد. هدف نهایی رسیدن به عددی است که سرمایه‌گذار می‌تواند با قیمت فعلی اوراق بهادار مقایسه کند تا ببیند آیا اوراق بهادار کمتر از ارزش‌گذاری شده است یا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.
 2. تحلیل تکنیکال از روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های معاملاتی مانند میانگین متحرک (MA) استفاده می‌کند. اساساً، تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت اوراق بهادار از قبل منعکس‌کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است و در عوض بر  تحلیل آماری حرکات قیمت تمرکز می‌کند . تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی‌های اساسی یک اوراق بهادار، احساسات بازار را در پشت روند قیمت درک کند.
 3. مدل دوپونت: مدل دوپونت چارچوبی برای تحلیل بنیادی است که توسط شرکت DuPont توسعه یافته و در واقع تکنیکی مفید برای تحلیل بخش‌های مختلف بازده حقوق صاحبان سهام‌ (ROE) است. تجزیه و تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا با هدف شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف بنگاه تجاری، به‌طور جداگانه روی معیارهای اصلی عملکرد مالی شرکت تمرکز کنند این شامل بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) همراه با تجزیه و تحلیل DuPont  است . 
 4. در امور مالی شرکت، تجزیه و تحلیل به صورت داخلی توسط بخش حسابداری انجام می شود و به منظور بهبود تصمیم گیری تجاری با مدیریت به اشتراک گذاشته می شود. این نوع تحلیل داخلی ممکن است شامل نسبت‌هایی مانند ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) برای یافتن پروژه‌هایی باشد که ارزش اجرا دارند.

تجزیه‌ و تحلیل صورت های مالی ﯾﮑﯽ از اصلی‌ترین بخش های تحلیل بنیادی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮکت ها می باشد که توسط ذینفعان داخلی و خارجی انجام می شود. مبنای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی می باشدکه باید مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده باشند این اصول شرکتها را ملزم به ارائه سه صورت مالی اصلی شامل؛ صورت وضعیت (ترازنامه)، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدی می کند. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وضعیت ﺳﻮدآوری، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت تولید و فروش، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد و … یک ﺷﺮﮐﺖ را به‌طور کامل بررسی می نماید بطور كلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای اهداف تصمیم گیری كاربرد دارد.

چندین تکنیک معمولاً به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود سه تا از مهمترین تکنیک ها؛ آنالیز افقی ، تحلیل عمودی و تحلیل نسبتهای مالی می باشد تجزیه و تحلیل افقی، داده ها را به صورت افقی با تجزیه و تحلیل مقادیر اقلام خط در طول دو یا چند سال مقایسه می کند تجزیه و تحلیل عمودی به تأثیرات عمودی اقلام خطی بر سایر بخش‌های کسب‌وکار و نسبت‌های کسب‌وکار می‌پردازد و در نهایت تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی از معیارهای مهم برای محاسبه روابط آماری استفاده می شود.

حسابداری تجدید ارزیابی راه حلی را با ارائه مکانیزمی برای ارزیابی مجدد ارزش دارایی ها ارائه می دهد و اطمینان حاصل می کند که صورت های مالی ارزش منصفانه جاری آنها را منعکس می کند. در این مقاله، به مفهوم حسابداری تجدید ارزیابی، هدف و اهمیت آن در گزارشگری مالی خواهیم پرداخت و همچنین به استاندارد حسابداری داراییهای ثابت در ایران و روش قابل قبول جهت ارزیابی در این استاندارد را اشاره خواهیم داشت.
هدف از تجدید ارزیابی این است که ارزش بازار منصفانه دارایی های ثابت را در دفاتر ثبت کند. این ممکن است برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در کسب و کار دیگری مفید باشد. اگر شرکتی بخواهد یکی از دارایی های خود را بفروشد، برای آماده شدن برای مذاکرات فروش، ارزش گذاری مجدد می شود.

تجدید ارزیابی در حسابداری

حسابداری تجدید ارزیابی چیست؟

حسابداری تجدید ارزیابی فرآیندی است که شامل ارزیابی مجدد ارزش دفتری دارایی های یک شرکت برای انعکاس ارزش منصفانه فعلی است. این یک انحراف از اصل بهای تمام شده تاریخی است، که در آن دارایی ها در ابتدا به بهای تحصیل ثبت می شوند و متعاقباً مستهلک می شوند. در حسابداری تجدید ارزیابی، ارزش دارایی به ارزش بازار منصفانه آن در تاریخ تجدید ارزیابی تعدیل می شود.
حسابداری تجدید ارزیابی ابزار قدرتمندی است که به کسب و کارها اجازه می دهد تا ارزش دارایی های خود را بر اساس ارزش بازار منصفانه فعلی خود به طور دقیق ارزیابی کنند. با تعدیل ارزش های دفتری، حسابداری تجدید ارزیابی تضمین می کند که صورت های مالی نمایش واقعی تری از موقعیت مالی سازمان ارائه می دهد.

هدف از حسابداری تجدید ارزیابی چیست؟

هدف از حسابداری تجدید ارزیابی

انعکاس ارزش های واقعی دارایی

هدف اصلی حسابداری تجدید ارزیابی این است که اطمینان حاصل شود که صورت های مالی یک دید درست و منصفانه از وضعیت مالی یک سازمان ارائه می دهد . حسابداری تجدید ارزیابی با تنظیم ارزش دفتری دارایی ها با ارزش فعلی بازار آنها، اطلاعات مرتبط و قابل اعتمادتری را در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می دهد.

کاهش نادرستی گزارشات

حسابداری تجدید ارزیابی به حداقل رساندن تحریفات ناشی از استفاده از حسابداری بهای تمام شده تاریخی کمک می کند. با گذشت زمان، دارایی ها ممکن است به دلیل عوامل مختلف افزایش یا مستهلک شوند حسابداری تجدید ارزیابی این تغییرات را در بر می گیرد و آنها را در صورت های مالی منعکس می کند و از انباشته شدن اختلافات قابل توجه بین ارزش دفتری دارایی و ارزش واقعی آن جلوگیری می کند.

تقویت تصمیم گیری

ارزیابی دقیق دارایی ها برای تصمیم گیری آگاهانه توسط مدیریت، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان ضروری است. حسابداری تجدید ارزیابی به ذینفعان کمک می کند تا ارزش واقعی یک دارایی را درک کنند و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد سرمایه گذاری ها، تملک ها، واگذاری ها و استراتژی های مالی کلی اتخاذ کنند.

انطباق با استانداردهای گزارشگری

استاندارد حسابداری شماره 11، دستورالعمل هایی را در مورد حسابداری تجدید ارزیابی ارائه می کند. با پیروی از این استاندارد، شرکت ها از انطباق و ثبات در گزارشگری مالی اطمینان حاصل می کنند و صورت های مالی خود را قابل مقایسه و شفاف تر می کنند.

تسهیل فعالیت های استقراضی و سرمایه گذاری

حسابداری تجدید ارزیابی می تواند تأثیر قابل توجهی بر نسبت های مالی و شاخص های کلیدی عملکرد شرکت داشته باشد. با انعکاس ارزش دارایی های دقیق تر، موقعیت مالی یک شرکت ممکن است قوی تر به نظر برسد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تامین مالی و جذب سرمایه بهبود بخشد.

تجدید ارزیابی در حسابداری

استاندارد حسابداری تجدید ارزیابی در ایران

در بند 30 استاندارد داراییهای ثابت شماره 11 سازمان حسابرسی “ارزش منصفانه داراییهای ثابت مشهود معمولاً براساس ارزش بازار آنها تعیین می‌گردد . این ارزش براساس شواهد بازار و توسط ارزیابان با صلاحیت حرفه‌ای تعیین می‌شود . در مورد زمین و ساختمان ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن تعیین می‌شود به شرط اینکه دارایی در همان رشته فعالیت یا رشته فعالیت مشابه به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد”.

حسابداری بهای تمام شده تاریخی

حسابداری بهای تمام شده تاریخی روش سنتی ارزش گذاری دارایی ها است که در آن بهای تمام شده اصلی یک دارایی به عنوان ارزش آن در ترازنامه ثبت می شود مزایا و معایب این روش عبارتند از:

مزایای:

 • سادگی و سهولت اجرا
 • ارزش دارایی های عینی و قابل تأیید
 • ثبات در صورت های مالی

معایب:

 • نمی تواند شرایط فعلی بازار را منعکس کند.
 • ممکن است منجر به اختلاف قابل توجهی در طول دوره های تورمی شود.
 • ارتباط محدود تصمیم گیری

حسابداری تجدید ارزیابی

حسابداری تجدید ارزیابی

از سوی دیگر، حسابداری تجدید ارزیابی به شرکت ها این امکان را می دهد که ارزش دارایی های خود را به صورت ارزش بازار فعلی باشند مزایا و معایب این روش عبارتند:

مزایا:

 • منعکس کننده شرایط فعلی بازار و ارزش منصفانه است.
 • ارتباط تصمیم گیری را افزایش می دهد.
 • نمایش دقیق تری از ارزش دارایی ارائه می دهد.

معایب:

 • نیاز به تخصص و ذهنیت در ارزش گذاری دارایی ها دارد.
 • پیچیدگی در گزارشگری مالی را افزایش می دهد.
 • پتانسیل برای ارزیابی های مغرضانه یا نادرست.

پیامدهای حسابداری تجدید ارزیابی

تاثیر بر صورت های مالی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای حسابداری تجدید ارزیابی، تأثیر آن بر صورت‌های مالی است. حسابداری تجدید ارزیابی می تواند منجر به تغییراتی در ارزش دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه شود که می تواند بر نسبت های مالی کلیدی مانند بدهی به حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها تأثیر بگذارد. علاوه بر این، حسابداری تجدید ارزیابی می تواند صورت سود و زیان شرکت را با تعدیل ارزش استهلاک تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش شفافیت

حسابداری تجدید ارزیابی می تواند شفافیت بیشتری را در ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های یک شرکت ایجاد کند. این می تواند به ویژه برای دارایی هایی که ارزش گذاری آنها دشوار است، مانند دارایی های معنوی یا دارایی های نامشهود مفید باشد. با تجدید ارزیابی دوره ای این دارایی ها، شرکت ها می توانند اطمینان حاصل کنند که صورت های مالی آنها منعکس کننده دقیق ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های آنها است.

پیامدهای حسابداری تجدید ارزیابی

بهبود تصمیم گیری

حسابداری تجدید ارزیابی همچنین می تواند تصمیم گیری در یک سازمان را بهبود بخشد. با ارائه اطلاعات دقیق تر در مورد ارزش دارایی ها و بدهی ها، شرکت ها می توانند تصمیمات آگاهانه تری در مورد سرمایه گذاری ها، ادغام ها و تملک ها و سایر ابتکارات استراتژیک اتخاذ کنند. حسابداری تجدید ارزیابی همچنین می تواند به شرکت ها کمک کند تا دارایی هایی را شناسایی کنند که عملکرد ضعیفی دارند و ممکن است نیاز به واگذاری داشته باشند.

الزامات انطباق

حسابداری تجدید ارزیابی همچنین ممکن است دارای الزامات انطباق باشد که شرکت ها باید به آن پایبند باشند. برای مثال، استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی (IFRS) از شرکت‌ها می‌خواهد که PP&E خود را به‌طور دوره‌ای تجدید ارزیابی کنند تا اطمینان حاصل شود که صورت‌های مالی آن‌ها دقیقاً منعکس‌کننده ارزش این دارایی‌ها است . عدم رعایت این الزامات می تواند منجر به جریمه و مجازات شود.

افزایش پیچیدگی

حسابداری تجدید ارزیابی همچنین می تواند پیچیدگی گزارشگری مالی را افزایش دهد. فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها می تواند زمان بر باشد و به منابع قابل توجهی نیاز داشته باشد. علاوه بر این، حسابداری تجدید ارزیابی ممکن است از شرکت ها بخواهد که از تکنیک های ارزیابی پیچیده استفاده کنند که درک و توضیح آن برای ذینفعان دشوار است.

توسعه پایدار؛ توسعه ای همراه با تلاش است تا نیازهای زمان حال را بدون به خطر انداختن نسل‌های فعلی و آینده برای برآوردن سبک زندگی پایدار خود برطرف می‌کند و به منظور حفاظت از کره زمین و زندگی انسان ها می باشد.
مفهوم توسعه پایدار در این مقاله از طریق بحث محیط زیست، توسعه اقتصادی و ذینفعان که باید برای دستیابی به توسعه پایدار اجرا شوند، اشاره دارد.توسعه پایدار مستلزم این است که یک شرکت باید به رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و ارتقای پایداری محیط زیست کمک کند سه حوزه کلیدی توسعه پایدار به ترتیب اهمیت، حفاظت از محیط زیست، توسعه اقتصادی و پایداری اجتماعی اولویت بندی می شوند.
گزارش پایداری شرکتی (Corporate sustainability) فرآیندی است که در آن شرکت ها به طور منظم اهداف پایداری و پیشرفت خود را در دستیابی به آن را منتشر می کنند. این به ذینفعان و علی الخصوص به مردم کمک می کند تا بفهمند چگونه یک شرکت در اقتصاد جهانی پایدار مشارکت می کند. گزارش های پایداری ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد استفاده شرکت از منابع، اثرات مثبت و منفی عملیات آنها بر محیط زیست و استراتژی های آنها برای پایدارتر شدن در آینده باشد.

گزارش پایداری

گزارش پایداری در ایران

خوشبختانه در ایران به موضوع حاکمیت شر کتی بیش از چند دهه است که پرداخته شده است و دستورالعمل حا کمیت شر کتی که در سال 1401 توسط سازمان بورس و اوراق بهادر به شر کت های پذیرفته شده در بورس ابلاغ شده است گزارش پایداری به صراحت در مواد 39، 40 و 41 به آن پرداخته شده است.
گزارشگری پایداری طبق ماده 39 دستورالعمل حا کمیت شر کتی که در 22 آذر ماه 1401 به ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 117635/122 ابلاغ شده آمده است؛
شر کت باید با روی کرد توسعه پایدار و ایجاد سازو کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید. همچنین شر کت باید در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیأت مدیره خود در ی ک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پایداری به افشای مخارج صورت گرفته در این خصوص بپردازد و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید همچنین در ماده 40 ، ابعاد افشای گزارش پایداری شر کت به شرح زیر می باشد:
الف- بعد محیط زیست نظیر میزان ذخیره و کاهش مصرف انرژی، اقدامات برای کاهش آثار مخرب تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان، تف کی ک ضایعات و نحوه برخورد با آنها
ب- بعد مسئولیت اجتماعی نظیر کم کهای عام‌المنفعه، دریافت گواهینامه های بهداشت و سلامت کار کنان، رعایت حقوق مصرف کنندگان، ساعات آموزش کار کنان، مشتری مداری
ج- بعد اقتصادی نظیر عمل کرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شر کت
همچنین طبق تبصره ماده 40، شر کتها موظفند به طور کامل کلیه کم کهای عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیتهای اجتماعی را با جزئیات کامل به طور جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره افشا کنند و حسابرس مستقل شر کت طبق ماده 41 دستورالعمل حا کمیت شر کتی باید در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در ی ک بند جداگانه در خصوص تبصره ماده 40 اظهار نظر کند.

گزارش پایداری در ایران

سه رکن پایداری شرکتی

در اصل، اصطلاح «پایداری شرکتی» به رویکردی برای انجام کسب‌وکار اشاره دارد که با دنبال کردن استراتژی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی (یا حاکمیتی) به‌طور مسئولانه، ارزش سهامداران، کارکنان، مصرف‌کنندگان و اجتماعی پایدار و بلندمدت را ایجاد می‌کند پایداری شرکت یک نگرانی فزاینده در میان سرمایه گذارانی است که نه تنها به دنبال سود اقتصادی بلکه به دنبال منافع اجتماعی هستند.

سه رکن برای پایداری شرکت ها؛ محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد می باشد.

 • شرکت‌ها باید پایداری زیست‌محیطی خود را بهبود بخشند.
 • موضوع مسئولیت اجتماعی نشان دهنده شیوه هایی است که به نفع کارکنان شرکت، مصرف کنندگان و جامعه است.
 • رکن اقتصادی به حفظ شیوه های حسابداری صادقانه و شفاف و انطباق با مقررات اشاره دارد.
سه رکن پایداری شرکتی

پایداری شرکت

پایداری اغلب به عنوان برآوردن نیازهای حال بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهای آنها تعریف می شود. به طور کلی، یک شرکت با کاهش مصرف منابع محدود یا یافتن منابع جایگزین با پیامدهای زیست محیطی کمتر، شیوه های پایدار را اجرا می کند. سه رکن اصلی پایداری بیانگر محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و اقتصاد است. بعبارت دیگر ذینفعان، محیط زیست(زمین)، هدف و سود نیز شناخته می شوند.

ذینفعان به آگاهی از تأثیر عملیات و محصولات بر کارمندان، مشتریان و یک جامعه در کل اشاره دارد. محیط زیست یا زمین به محافظت از جهانی اشاره دارد که از ما حمایت می کند و در صورت امکان، شکلی را که در آن قرار دارد، بهبود می بخشد. هدف به دلایلی مربوط می شود که چرا یک شرکت همانطور که به  کسب و  کار خود ادامه می دهد آیا ماموریت شر کت با توجه به اولویت های سه رکن منطقی است یا خیر؟ سود، شرکت ها را تشویق می کند تا امکان سنجی جهت، تداوم فعالیت و  کیفیت سود خود را ارزیابی کنند.

تاثیر پایداری شرکتی

سؤال اصلی سرمایه گذاران و مدیران اجرایی این است که آیا پایداری برای یک شرکت مزیت محسوب می شود یا خیر؟ اگر به درستی اجرا شود، مطمئناً می تواند باشد.پایداری هدفی بزرگ‌تر و محصولات جدید را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که باید برای آن تلاش کنند. پایداری می تواند به آنها کمک کند تا تعهدات خود را نسبت به اهداف اساسی مانند کارایی، رشد پایدار و ارزش سهامداران دائماٌ ارزیابی و بررسی کنند و شاید مهمتر از آن، یک استراتژی پایداری که به طور عمومی به اشتراک گذاشته می‌شود، می‌تواند مزایایی مانند نام تجاری بهتر در نزد عموم و شهرت بهتر را به همراه داشته باشد و می تواند به یک شرکت کمک می کند تا برای کارهایی که قبلا انجام می داد اعتبار کسب کند، بنابراین چرا شر کت نباید نسبت به پایداری اقدام ن کند؟ به همین خاطر می توان پایداری را فرصتی برای سازماندهی و تلاش های متنوع تحت یک مفهوم چتر و کسب اعتبار عمومی برای آن تعبیر کرد.
با این حال، توجه به پایداری و تعهد عمومی در مقایسه با شیوه‌های سودآوری و انگیزه های صرف تجاری ضروری می باشد و توجه ن کردن به موضوعات پایداری ممکن است شر کت با جریمه بازار مواجه شود.

گزارش پایداری

پایداری چگونه بر حاکمیت شرکتی تأثیر می گذارد؟

رکن اقتصادی یا حاکمیتی پایداری شامل اقداماتی مانند حسابداری صادقانه، شفافیت و انطباق با مقررات است. این شیوه ها می تواند ارزش های یک شرکت را با ارزش های جامعه در کل حفظ کند. برای یک شرکت همسویی با ارزش های جامعه، زنجیره های ارزش و کاربران نهایی می تواند مهم باشد.

نکات کلی زیر می تواند به عنوان یک راهنما برای برنامه ریزی یک برنامه پایداری شرکتی باشد.

 • با اصول اساسی ذینفعان خود، محیط زیست، هدف و سود آشنا شوید و آماده شوید تا آنها را در فرهنگ شرکت خود بگنجانید.
 • وضعیت فعلی نیازها، اهداف و فرصت های کسب و کار خود را ارزیابی کنید. اولویت های کسب و کار را مرور کنید و تصمیم بگیرید که چه اهداف پایداری مناسب است.
 • بیانیه ماموریتی که با اهداف پایداری همسو باشد می تواند به تاکید بر مسیری که یک شرکت باید در پیش بگیرد کمک کند.
 • مطمئن شوید که از رهبری و مدیریت ارشد استقبال کنید.
 • دعوت از بازخورد از ذینفعان. سهامداران، کارمندان، تامین کنندگان، سایر شرکا، مشتریان و حتی جامعه بزرگتر باید مزایای بالقوه یک روش آگاهانه اجتماعی انجام کسب و کار را درک کنند.
 • استراتژی هایی را ایجاد کنید که به شما در دستیابی به اهداف پایداری کمک می کند.
 • یک روش ردیابی (و پرسنلی که آن را مدیریت خواهند کرد) برای اندازه گیری تغییرات و نتایج انتخاب کنید. برای نتایجی که به سه اصل مربوط می شود، مشوق های عملکردی را در نظر بگیرید.

در همه کسب و کارها ریسک مالی اجتناب ناپذیر است بنابراین، داشتن درک عمیق از منشاء ریسک‌های مالی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای حذف ریسک‌های مالی تا زمانی که هنوز قابل کنترل هستند، ضروری می باشد. پروژه های ساختمانی سرمایه بر هستند و تامین مالی برای موفقیت هر پروژه ساختمانی بسیار مهم است ، جهت دستیابی به اهداف پروژه نیاز به جریان پایدار منابع مالی هست تأمین مالی بر جنبه های مختلف عملکرد انبوه سازان مسکن و پروژه های آنها تأثیر می گذارد. عدم اطمینان از تامین مالی، اجرای روان پروژه های ساختمانی را تهدید می کند و برای ماندن در صحنه، باید بتوانند به سرعت با تغییر شرایط اقتصادی سازگار شوند تا سطح کسب و کار را گسترش و سهم بازار خودشان را بهبود دهند.
در شرایط افزایش قیمت ها، در صنعت تولید مسکن شرکت ها با چالش های جدی مواجه هستند و میزان تولید مسکن در شرایط عدم تعادل اقتصادی به روش های تامین مالی آن وابسته است و شرکت هایی در این صنعت فعالیت می کنند باید یا منابع سرشار مالی داشته باشند یا از روش هایی همانند پیش فروش و یا از سایر روش ها برای تامین مالی استفاده کنند.

پیش فروش به‌عنوان تامین مالی در انبوه سازان مسکن

اصطلاح انبوه سازان برای شرکت ها و تشکل هایی بکار گرفته میشود که معمولا بیش از یک ساختمان بلند مرتبه یا به‌صورت شهرک سازی فعالیت می کنند و برای پیشرفت در پروژه های خود مجبور به تامین مالی از روش پیش فروش هستند در این روش که معمولاً تمامی سازندگان از آن استفاده می کنند روش فروش یک یا چند واحد به قیمت روز با توجه به میزان نیاز مالی می باشد.
اگر فرض کنیم که واحد پیش فروش شده پس از دوسال به خریدار تحویل داده می شود سود تفاوت قیمت خرید تا زمان تحویل، متعلق به خریدار می باشد. ریسک این روش در زمانی که نرخ بهره بازار از نرخ بهره بانکی بیشتر است متوجه سازنده می شود و احتمال زیان برای فروشنده قطعی می باشد و تاثیر افزایش قیمت ها بر زمان تحویل تاثیر می گذارد و حتی پروژه نیمه تمام رها شود و اینجاست که خریدار هم دچار ریسک می شود.

راهکار نرم افزاری برای انبوه سازان مسکن

به‌عبارت دیگر در روش پیش فروش برای زمانی که نرخ بهره بازار از نرخ بهره بانکی بیشتر می باشد، روشی مطمئن نیست و هر چقدر اختلاف این دو نرخ بهره بیشتر باشد ریسک برای خریدار و فروشنده بیشتر می شود.
اما روش دیگری در بازار متداول شده است که بیشتر در شرکت های تعاونی استفاده می شود که با توجه به هزینه زمین و هزینه های ساخت از اعضا پول دریافت می شود. مراحل ساخت و زمان اجرای آن به همراه هزینه به اعضا برای یک دوره مشخص مثلاٌ یک ساله اعلام می گردد و با توجه تعداد سهام (واحدی یا سهم) قسط بندی و دریافت می گردد بنابراین هزینه های ساخت به‌صورت کامل دریافت می شود و پروژه مطابق برنامه زمانبدی پیش می رود و سود سرمایه گذاری اعضا در این روش تضمین می گردد در این روش می توان سودی را هم بعنوان هزینه های مدیر طرح برای سازنده در نظر گرفت و از اعضا دریافت کرد.

روش عضوگیری و صدور سهام در تعاونی های انبوه ساز مسکن

همین طور که از عنوان این روش مشخص می باشد شرکتها یا تعاونیها (سازندگان) برای انبوه سازی مسکن شروع به اطلاع رسانی و عضوگیری می کنند شرکت، پیش فروش را معمولاً به‌صورت واحدی یا به‌صورت سهم از پروژه تعریف می کند اعضاء با ثبت نام در این طرح و خرید سهم شروع به واریز اقساط می کنند.
سازنده برای هر دوره ساخت که معمولاٌ یک سال می باشد برآورد ساخت می کند این برآورد با توجه استعلام ها و برآوردها و قراردادهایی که با تامین کنندگان و پیمانکاران منعقد یا توافق می کنند محاسبه می شود و با این روش ریسک تغییرات قیمت را مدیریت می کنند و اعضا با اطمینانی که در این روش دارند شروع به واریز می کنند.

راهکار نرم افزاری برای انبوه سازان مسکن

جرائم و پاداش به اعضا در روش عضوگیری

در این روش در ابتدای ساخت هیچکس بر کس دیگری از امتیاز خاصی برخوردار نمی باشد بنابراین همه اعضاء از شرایط مساوی برخوردار می باشند اما اگر عضوی زودتر پرداخت کرد سازنده برای عضو امتیاز قائل می شود و شاید سود ریالی هم برای عضو محاسبه کند و اگر عضوی دیرتر پرداخت کرد امتیاز منفی برای عضو لحاظ می شود و جریمه ریالی هم برای عضو در نظر گرفته می شود.

موارد استفاده جرائم و پاداش اعضا

جرائم و پاداش های ریالی در پرداخت های بعدی اعضاء در نظر گرفته می شود و اگر مبلغی در انتهای پروژه اعضای طلبکار یا بدهکار باشند به آنها پرداخت یا دریافت می گردد از این مهمتر امتیازهای مثبت و منفی تعیین میکنند که عضو با امتیاز بالاتر، در انتخاب واحد، پارکینگ، انباری و… اولویت دارند.
موضوع مهم و اساسی در مدیریت فرآیند این روش می باشد چرا که انبوه سازان بیشتر وقت خود را صرف جنبه های فنی پروژه می کنند وانتخاب این روش باعث ایجاد سازمان عریض و طویل در بخش اداری و مالی می شود و تعداد مراجعات اعضا افزایش می یابد و غیرقابل کنترل می شود و انتخاب این روش می تواند خودش به یک ریسک تبدیل شود و عدم پاسخگویی مناسب به اعضا پروژه را منجر به شکست کند.

راهکار نرم افزاری برای انبوه سازان مسکن

اما نگران نباشید امروز تکنولوژی ها و فنآوری های نوین فقط در بخش ماشین آلات و موضوعات فنی نبوده با زیر ساخت های ایجاد شده در بخش سخت افزارها و پروتکل های ارتباطی به همراه دستاوردهای جهانی در بخش تکنولوژی اطلاعات و … ، امروز راهکارهای نرم افزاری بدین منظور ارائه شده است که به آن می پردازیم.

راهکار نرم افزاری برای انبوه سازان

همه کسب و کارها در هر اندازه و در هر صنعتی، از نرم افزارهای مناسب با صنعت و کسب کار خودشان بهره می برند. نرم افزارها امروز توانسته اند با ارائه خدمات ویژه به کسب کارها کمک کنند تا بتوانند به فعالیت خود با اطمینان و آرامش بیشتری ادامه دهند و صنعت انبوه سازان هم از این امر مستثنی نیست.

راهکار نرم افزاری انبوه سازان مسکن ویژگی های به شرح زیر را دارند:

 • تعریف ساختار و سیاست برای هر پروژه
 • تشکیل پرونده الکترونیکی برای هر یک از اعضا
 • تعریف پروژه های مختلف انبوه سازی
 • تعریف مدل سهامی یا واحدی برای هر پروژه
 • محاسبه اقساط برای اعضا
 • درگاه واریز الکترونیکی برای اعضا
 • پورتال اعضا
 • محاسبه جرائم و پاداش اعضا به‌صورت خودکار
 • دسترسی اعضا به کاردکس خصوصی خودشان
 • ابلاغ اطلاعیه ها و بخشن نامه ها به‌صورت الکترونیکی
 • امکان بازدید الکترونیکی اعضا از پروژه
 • امکان خرید و فروش امتیاز توسط اعضا و با نظارت انبوه ساز
 • اجرای سیستم در محیط شبکه اینترنی و دسترسی اعضا از خارج از محیط انبوه ساز
 • اجرا سیستم در کنار ماژول های حسابداری، انبار، حقوق، اموال، اتوماسیون اداری و … به‌صورت یکپارچه
 • تعریف حدود دسترسی برای کاربران
 • امکان ردیابی از بازدید اعضا به‌خصوص در ابلاغیه ها و بخش نامه ها
 • و …
راهکار نرم افزاری راهیار برای انبوه سازان مسکن

گروه شرکت های سپینا در حال حاضر با ارائه راهکار نرم افزاری راهیار با تجربه نزدیک به یک دهه اجرای موفق در انبوه سازان مسکن توانسته است خدمتی نوین به این صنعت ارائه نماید. با بازدید از صفحه راهکار تعاونی مسکن راهیار می توانید با قابلیت ها و توانمندی های این راهکار نرم افزاری آشنا شوید و ویدیوی داستان موفقیت مشتریان این راهکار را ملاحظه فرمایید. انبوه سازان با اطمینان خاطر با انتخاب راهکار نرم افزاری راهیار می توانند به ‌صورت چابک و بدون بزرگ کردن واحد مالی و اداری و به دور از جریان کاغذ بازی به موضوعات فنی و پروژه پرداخته و ریسک های مالی خود را کنترل نمایند.

راهکار تعاونی مسکن راهیار، راهکاری مناسب برای انبوه سازان و طرح نهضت ملی مسکن”

حسابداری بهای تمام شده فرآیند اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، گزارش هزینه های محصولات و خدمات است حسابداری بهای تمام شده به شما کمک می کند تا منابع خود را برنامه ریزی، کنترل و بهینه کنید و عملکرد و سودآوری خود را ارزیابی کنید. در این مقاله، برخی از معیارها و شاخص‌های کلیدی حسابداری بهای تمام شده را که باید پیگیری و گزارش دهید و اینکه چگونه می‌توانند به شما در دستیابی به اهدافتان کمک کنند، بحث خواهیم کرد ولی در ابتدا مختصری در خصوص شاخص های کلیدی عمکرد صحبت کنیم.

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) چیست؟

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) معیارهای تجاری قابل اندازه گیری هستند که مدیران شرکت و سایر مدیران از آنها برای ردیابی و تجزیه و تحلیل عواملی که برای موفقیت یک سازمان حیاتی تلقی می شوند، استفاده می کنند. KPIهای مؤثر بر روی فرآیندها و عملکردهای تجاری تمرکز دارند که مدیریت ارشد آنها را برای اندازه‌گیری پیشرفت به سوی دستیابی به اهداف استراتژیک مهم می‌داند.
از دیدگاه عملکردی، شاخص‌های کلیدی عملکرد طیف گسترده‌ای از معیارهای مالی، بازاریابی، فروش، خدمات مشتری، تولید و زنجیره تامین را در بر می‌گیرد. KPIها همچنین می توانند برای ردیابی معیارهای عملکرد مربوط به فرآیندهای داخلی، مانند منابع انسانی و عملیات IT استفاده شوند.

بهترین نرم افزار بهای تمام شده

چگونه سازمان ها از شاخص های کلیدی عملکرد استفاده می کنند؟

KPIها از سازمانی به سازمان دیگر بسته به اولویت های کسب و کار متفاوت است. به عنوان مثال، یکی از شاخص های کلیدی عملکرد برای یک شرکت دولتی ممکن است قیمت سهام آن باشد، در حالی که یک KPI برای یک شرکت خصوصی که به تازگی راه اندازی شده است ممکن است تعداد مشتریان جدیدی باشد که در هر سه ماهه اضافه می شوند. حتی رقبای مستقیم در یک صنعت احتمالاً مجموعه‌های مختلف KPI را که متناسب با استراتژی‌های کسب‌وکار و فلسفه‌های مدیریتی آن‌ها هستند را بررسی می‌کنند.
KPIهایی که افراد مختلف در یک سازمان از نزدیک دنبال می کنند نیز می تواند بسته به نقش آنها متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک مدیر عامل ممکن است سودآوری را بهترین KPI برای شرکت در نظر بگیرد، در حالی که معاون فروش ممکن است نسبت بردهای یک تیم فروش در مقابل ضرر را به عنوان KPI با بالاترین اولویت در نظر بگیرد.
واحدها و بخش‌های مختلف کسب‌وکار نیز معمولاً با شاخص‌های KPI خود اندازه‌گیری می‌شوند که منجر به ترکیبی از شاخص‌های عملکرد در سراسر یک سازمان می‌شود – برخی در سطح شرکت و برخی دیگر در جهت عملیات خاص هستند و شاخص های حسابداری بهای تمام شده هم KPIهای خود را دارد و مدیران در زمینه های برنامه ریزی های عملیاتی و استراتژی و کنترل از بهره ببرند.

بهای تمام شده کالای فروخته شده (COGS)

هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) کل هزینه تولید و تحویل کالا یا خدماتی است که شما به مشتریان خود می فروشید. این شامل هزینه های مستقیم، مانند مواد، نیروی کار، و سربار، و همچنین هزینه های غیر مستقیم، مانند استهلاک، مالیات، و حمل و نقل است. COGS یک معیار بسیار مهم برای نظارت است، زیرا بر سود ناخالص شما تأثیر می گذارد، که تفاوت بین درآمد شما و COGS است. COGS کمتر به معنای حاشیه ناخالص بالاتر است که نشان دهنده کارایی و سود بیشتر است.

هزینه های متغیر و ثابت

هزینه های متغیر و ثابت دو نوع هزینه هستند که رفتارها و پیامدهای متفاوتی برای حسابداری بهای تمام شده شما دارند. هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که متناسب با حجم تولید یا فروش شما تغییر می کنند، مانند مواد اولیه، بسته بندی و کمیسیون. هزینه های ثابت آنهایی هستند که بدون در نظر گرفتن حجم تولید یا فروش شما ثابت می مانند، مانند اجاره، بیمه و حقوق. با تفکیک هزینه های متغیر و ثابت خود، می توانید حاشیه سهم خود را محاسبه کنید، که تفاوت بین درآمد و هزینه های متغیر شما است. این نشان می دهد که هر واحد خروجی چقدر به پوشش هزینه های ثابت و ایجاد سود کمک می کند.

نقطه سربه سر

نقطه سربه سر سطحی از بازده یا فروش است که در آن کل درآمد شما با کل هزینه های شما برابر است. این نقطه ای است که شما شروع به کسب سود می کنید یا ضرر می کنید. می توانید از نقطه سربه سر برای تعیین حجم فروش هدف، استراتژی قیمت گذاری و ساختار هزینه استفاده کنید. شما می توانید نقطه سربه سر خود را با تقسیم هزینه های ثابت بر حاشیه سهم خود در هر واحد یا بر نسبت حاشیه سهم خود، که درصدی از درآمد باقی مانده پس از کسر هزینه های متغیر است، محاسبه کنید.

تحلیل هزینه-حجم-سود

تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سود (CVP) ابزاری است که به شما کمک می کند تا رابطه بین هزینه ها، حجم و سود خود را درک کنید. نشان می دهد که چگونه تغییرات در هر یک از این متغیرها بر نقطه سربه سر و درآمد خالص شما تأثیر می گذارد. می‌توانید از CVP برای اجرای سناریوهای what-if استفاده کنید، مثلاً اگر قیمت خود را افزایش دهید، هزینه‌های خود را کاهش دهید یا واحدهای بیشتری بفروشید، چقدر سود می‌توانید داشته باشید. شما همچنین می توانید از CVP برای محاسبه حاشیه ایمنی خود استفاده کنید، که میزان فروش بالاتر از نقطه سربه سر شما است که از شما در برابر ضرر در صورت کاهش تقاضا محافظت می کند.

نرم افزار حسابداری بهای تمام شده

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) روشی است که هزینه ها را به محصولات یا خدمات بر اساس فعالیت ها و منابعی که مصرف می کنند اختصاص می دهد. این به شما کمک می کند تا فعالیت های بدون ارزش افزوده، مانند کار مجدد، اتلاف، یا تکراری را شناسایی و حذف کنید و هزینه های سربار را با دقت و عادلانه تر تخصیص دهید.ABC همچنین می‌تواند به شما در بهبود ترکیب محصول، قیمت‌گذاری و سودآوری مشتری، با نشان دادن اینکه کدام محصولات یا خدمات بیشتر یا کمتر از سایرین سودآور هستند، کمک کند.

هزینه یابی استاندارد و تحلیل واریانس

هزینه یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل واریانس تکنیک هایی هستند که به شما کمک می کنند تا هزینه های واقعی خود را با هزینه های بودجه بندی شده یا مورد انتظار خود مقایسه کنید و دلایل هر گونه تفاوت یا واریانس را شناسایی و توضیح دهید. شما می توانید از هزینه یابی استاندارد برای تعیین معیارها و هنجارها برای فرآیندهای تولید، مواد، نیروی کار و سربار خود استفاده کنید. سپس می‌توانید از تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری و گزارش انحرافات از این استانداردها، مانند واریانس قیمت مواد، واریانس بازده نیروی کار یا واریانس هزینه‌های سربار استفاده کنید. این می تواند به شما کمک کند تا هزینه های خود را نظارت و کنترل کنید و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام دهید.

جمع بندی نرم افزار بهای تمام شده

اطلاعاتی که برای بررسی شاخص ها نیاز داریم باید توسط چندین نفر مورد تائید قرار گرفته باشند تا از کیفیت قابل خوبی برخوردار باشند در سیستم های یکپارچه فرآیند تایید توسط چندین کاربر انجام می شود و اطلاعات از اعتبار بالایی برخوردار می باشند و از آنجا که بیشتر محاسبات توسط ماشین تولید می شود کیفیت این اطلاعات تضمین می شوند. نرم افزار بهای تمام شده راهیار محصول گروه شرکت سپینا می باشد. این نرم افزار شاخه ای از حسابداری مدیریت می باشد كه تجزیه و تحلیل درستی از هزینه های تولید ارائه می دهد. فرایند سیستم بهای تمام شده راهیار به طور کامل خودکار می باشد و یكپارچگی سیستم كاملا رعایت می شود و این یكپارچگی در سطح سازمان با سرعت مطلوب حفظ می شود و می توانید شاخص های مورد نیاز در حسابداری مدیریت را بررسی و در قالب های گزارش مدیریتی ارائه دهید.

کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR برای ورود به سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب ها و دریافت کد یکتای مالیاتی لازم و ضروری می باشد از طرفی طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک که مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی می باشد” هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است” و در قانون پایانه های فروشگاهی کلیه مؤدیان مالیاتی مکلف هستند از طریق کارپوشه و امضای الکترونیکی و کد یکتای خودشان صورتحساب ها را به‌صورت الکترونیکی به سامانه مؤدیان ارسال نمایند که در غیر اینصورت مشمول جرائم ماده 22 و 24 و سایر مواد قانون پایانه های فروشگاهی می شوند اما ساخت این کلیدها زمانبر و سخت می باشند ولی جای نگرانی نیست چون نرم افزارهایی به‌صورت دانلود رایگان کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR را می سازند.
در این مقاله توضیحاتی را در خصوص کلیدهای عمومی و اختصاصی و CSR می پردازیم و در انتها نمونه نرم‌افزار دانلود رایگان را معرفی می‌کنیم.

کلید عمومی و اختصاصی

این یک تکنیک رمزگذاری است که از یک جفت کلید (کلید عمومی و خصوصی) برای ارتباط امن داده ها استفاده می کند. کلید عمومی برای رمزگذاری متن ساده برای تبدیل آن به متن رمزی است و کلید خصوصی برای رمزگشایی متن رمز برای خواندن پیام استفاده می شود کلید خصوصی به گیرنده داده می شود در حالی که کلید عمومی در اختیار عموم قرار می گیرد. رمزنگاری کلید عمومی با نام رمزنگاری نامتقارن نیز شناخته می شود.

کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR

کلید عمومی

کلید عمومی را می توان بدون به خطر انداختن امنیت کلید خصوصی به اشتراک گذاشت. هم کلید عمومی و اختصاصی، کلید نامتقارن منحصربه‌فرد هستند، بنابراین یک پیام رمزگذاری شده با یک کلید عمومی تنها توسط شخصی که کلید خصوصی مربوط را دارد می‌تواند بخواند این کلیدها بسیار طولانی تر از کلیدهای مورد استفاده در رمزنگاری متقارن هستند. بنابراین، رمزگشایی کلید خصوصی از همتای عمومی آن دشوارتر است. بسیاری از ما در مورد RSA شنیده ایم که رایج ترین الگوریتم برای رمزگذاری نامتقارن است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد.
رمزگذاری کلید عمومی کندتر از رمزگذاری کلید مخفی است. در رمزگذاری کلید مخفی، از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و رمزگشایی پیام استفاده می شود، در حالی که در رمزگذاری کلید عمومی، از دو کلید مختلف استفاده می شود که هر دو با یک فرآیند پیچیده ریاضی به یکدیگر مرتبط هستند. بنابراین می توان گفت که رمزگذاری و رمزگشایی در رمزگذاری با کلید عمومی زمان بیشتری می برد.

کاربردهای کلید عمومی

کاربردهای کلید عمومی عبارتند از :
– رمزنگاری کلید عمومی می تواند برای رمزگذاری ایمیل ها استفاده شود تا محتوای آنها محرمانه بماند.
– رمزنگاری نامتقارن یا رمزنگاری کلید عمومی نیز در پروتکل لایه سوکت امن (SSL) برای ایجاد اتصالات امن به وب سایت ها استفاده می شود.
– کلید عمومی نیز در فناوری بلاک چین و رمزنگاری استفاده می شود. به عنوان مثال، در حین راه‌اندازی یک کیف پول رمزنگاری جدید، یک جفت کلید تولید می شود.
– می توان از آن برای ایجاد امضای دیجیتال در نرم افزارهای سیستم عامل مانند اوبونتو، توزیع بسته های لینوکس Red Hat و غیره استفاده کرد.

کلید خصوصی

کلید خصوصی، یک کلید (یا کلید مخفی) توسط هر دو طرف، یعنی فرستنده و گیرنده، برای تکنیک رمزگذاری/رمزگشایی استفاده می‌شود. فرستنده از کلید مخفی و الگوریتم رمزگذاری برای رمزگذاری استفاده می کند، در حالی که برای رمزگشایی، گیرنده از این کلید و الگوریتم رمزگشایی استفاده می کند. در تکنیک رمزگذاری/رمزگشایی با کلید مخفی، الگوریتم مورد استفاده برای رمزگذاری، معکوس الگوریتم مورد استفاده برای رمزگشایی است. یعنی اگر از ترکیب جمع و ضرب در الگوریتم رمزگذاری استفاده شود، الگوریتم رمزگشایی از ترکیب تفریق و تقسیم استفاده می کند.

جدول مقایسه کلیدهای عمومی و اختصاصی:

بر اساسکلید عمومیکلید اختصاصی
تعریفبه عنوان تکنیکی تعریف می شود که از یک کلید مشترک (کلید مخفی) برای رمزگذاری و رمزگشایی پیام استفاده می کند.به عنوان تکنیکی تعریف می شود که از دو کلید مختلف برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده می کند.
معروف بهبه آن رمزگذاری کلید متقارن نیز می گویند. به این دلیل است که از همان کلید مخفی در ارتباطات دو طرفه استفاده می شود.به آن رمزگذاری کلید نامتقارن نیز می گویند.
بهره وریکارآمد است زیرا این تکنیک برای حجم زیاد متن توصیه می شود.ناکارآمد است زیرا این تکنیک فقط برای پیام های کوتاه استفاده می شود.
سرعتاین سریعتر است زیرا از یک کلید برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده می کند.کندتر است زیرا از دو کلید مختلف استفاده می کند. هر دو کلید از طریق فرآیند پیچیده ریاضی به یکدیگر مرتبط هستند.
محرمانگیبه غیر از فرستنده و گیرنده، کلید خصوصی مخفی نگه داشته می شود و برای کسی عمومی نیست.استفاده از آن رایگان است.
هدفهدف اصلی الگوریتم کلید مخفی، انتقال داده های انبوه است.هدف اصلی الگوریتم کلید عمومی، اشتراک گذاری ایمن کلیدها است.
گم شدن کلیداحتمال گم شدن کلیدی که سیستم را باطل می کند وجود دارد.احتمال گم شدن کلید کمتر است، زیرا کلید به صورت عمومی نگهداری می شود.

CSR (Certificate Signing Request) یا درخواست امضای گواهی چیست؟

CSR (درخواست امضای گواهی) یک فایل متنی کوچک و رمزگذاری شده است که حاوی اطلاعاتی درباره سازمان و دامنه ای است که می خواهید ایمن کنید. برای فعال‌سازی گواهی دیجیتال SSL لازم است و به عنوان یک قاعده، در سروری که گواهی قرار است نصب شود، تولید می شود. یک CSR به مرجع صدور گواهی ارائه می شود و برای تولید گواهی استفاده می شود.

CSR (Certificate Signing Request) یا درخواست امضای گواهی

کلید CSR حاوی کلید عمومی است که در گواهی شما گنجانده می شود. رمزگذاری داده ها توسط گواهی های SSL بر اساس استفاده از دو کلید عمومی و خصوصی است. کلید عمومی برای رمزگذاری داده ها قبل از ارسال آن به سروری که گواهی در آن نصب شده است استفاده می شود. برای هر کاربر اینترنتی که اطلاعاتی را در یک سایت ایمن شده توسط گواهی ارسال می کند، ارسال می شود، کد CSR همراه با کلید خصوصی تولید می شود. کلید خصوصی کلید (RSA) برای رمزگشایی داده هایی که با استفاده از کلید عمومی رمزگذاری شده اند ضروری است. فقط سروری که دارای کلید RSA است قادر به رمزگشایی داده ها است و این امر انتقال داده ها را از طریق SSL ایمن و مطمئن می کند. کلید خصوصی نباید به هیچ شخص ثالثی فاش شود، زیرا ممکن است گواهی را به خطر بیندازد. اگر کلید خصوصی گم شد یا به خطر افتاد، با یک کد CSR جدید که به همراه یک کلید RSA جدید تولید می‌شود، مجدداً صادر شود و گواهی اولیه برای جلوگیری از هرگونه مشکل امنیتی احتمالی باطل می شود.

شناسه یکتای مالیاتی

حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان به مؤدیان اختصاص داده می شود و یک کد شش کارکتری و ترکیبی از اعداد و حروف انگلیسی می باشد و در ابتدای صورتحساب های الکترونیکی قرار می گیرد و بصورت منحصر بفرد برای هر مؤدی توسط سازمان صادر می شود برای دریافت این شماره یکتا که مهم و محرمانه می باشد باید طبق مراحل زیر اقدام کرد:
I. اخذ گواهی امضا الکترونیکی
II. ساخت امضا عمومی دیجیتال
III. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی پس از بارگذاری امضای دیجیتال در کارپوشه مؤدیان

جمع بندی کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR:

برای ارسال صورتحساب ها به‌صورت الکترونیکی به سامانه مودیان مالیاتی، استفاده از بستر امن و مطمئن بسیار ضروری و مهم می باشد. تمامی مکاتبات مرتبط با صورتحساب های خرید و فروش ها، ابلاغیه ها و … با مؤدی مالیاتی از طریق کارپوشه سامانه مودیان انجام می شود و اگر صورتحساب ها کوچکترین اشکالی داشته باشند یا مورد سوء استفاده توسط هکرها قرار گیرند مطابق قانون مشمول جرائم مالیاتی و رسیدگی توسط سازمان مالیاتی می شوند. بنابراین کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR باید توسط خود مؤدی تولید و به‌صورت محرمانه باشند. گروه شرکت های سپینا، با تولید یک برنامک امکان ساخت این کلیدها را توسط خود کاربر به سادگی و راحتی فراهم کرده است. شما می توانید کلید عمومی، کلید اختصاصی و کلید CSR را کمتر از چند دقیقه بسازید و از آن استفاده کنید. برای دانلود رایگان نرم افزار تولید کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR به صفحه سامانه مؤدیان سپینا مراجعه کنید.

همچنین جهت مطالعه بیشتر در مورد سامانه مودیان مالیاتی می توانید به مقاله “سامانه مودیان چیست؟” مراجعه نمایید.

دانلود رایگان نرم افزار تولید کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR سپینا ویژه سامانه مودیان
برای دانلود نرم افزار روی تصویر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.

اصول حسابداری:

اصول حسابداری؛ مجموعه دستورالعمل ها و قوانینی است که برای شرکت ها تدوین می شود تا در هنگام ثبت و ارائه اطلاعات مالی در دفاتر از آنها پیروی کنید. این اصول به شرکت ها کمک می کند تا نمایشی درست و منصفانه از صورت های مالی و محاسبه بهای تمام شده را داشته باشند کسب و کارها برای تعیین سودآوری فعالیت اصلی شرکت باید محاسبه بهای تمام شده را مطابق اصول و استانداردهای پذیرفته شده انجام دهند یکی از ابزارهایی که برای محاسبه بهای تمام شده می توان استفاده شود نرم افزار بهای تمام شده کالای ساخته شده می باشد. بهای تمام شده می تواند به شما کمک کند تا ایده بهتری از هزینه های تولید شده داشته باشید و این‌که چگونه این هزینه ها بر سود شرکت تأثیر می گذارد دانستن بهای تمام شده کالای تولیدی، راه خوبی برای دریافت یک نمای کلی از هزینه های تولید و نحوه ارتباط آنها با قیمت نهایی و فروش است محاسبه بهای تمام شده به مدیریت این امکان را می دهد که در برنامه ریزی های آتی از پیش بینی بودجه بهتری برخوردار باشند، قیمت های فروش را تعیین کنند و با مدیریت بهتر در هزینه های تولید کسب و کار را توسعه دهند.

بهای تمام شده محصول تولید شده

چرا دانستن بهای تمام شده کالای تولید شده مهم است؟

همانطور که در بالا گفته شد، بهای تمام شده راه خوبی برای به دست آوردن یک ایده کلی از هزینه های تولید و نحوه مطابقت آنها با سودآوری کسب و کار است. دانستن اطلاعات بهای تمام شده به شما این امکان را می دهد که با انجام تغییراتی در صورت لزوم، سودآوری را افزایش دهید این تغییرات می تواند با انجام تغییراتی در فرمولاسیون، جذب هزینه ها یا مبانی تسهیم هزینه ها و مواردی از این قبیل باش د با توجه به اینکه نرم افزار بهای تمام شده یکی از ماژول های یکپارچه باید باشد دریافت اطلاعات هزینه ها از حسابداری و انبار به‌صورت خودکار انجام می شود بنابراین محاسبه بهای تمام شده در کوتاه ترین زمان انجام می پذیرد و مدیران می توانند در استراتژی های بازار و تولید از آن استفاده کنند بدیهیست با دانستن آنالیز ریالی و مقداری بهای تمام شده کالای ساخته شده مدیران در بهبود کیفی محصولات و حاشیه سود می توانند نقش آفرینی موثری داشته باشند سیستم بهای تمام شده با در اختیار گذاشتن اطلاعات، به عنوان یکی از زیر شاخه های سیستم حسابداری مدیریت نام برده می شود و مدیران می توانند از اطلاعات سیستم بهای تمام شده در تصمیم گیری های کسب و کار خود استفاده کنند.

سیستم بهای تمام شده

علاوه بر این دانستن آنالیز بهای تمام شده کالای ساخته شده به شما کمک می کند تا:

 • مدیریت بهتر در انواع ضایعات و کنترل و کاهش آنها
 • نگهداری سوابق محاسبه به تفکیک عوامل هزینه ها در بهای تمام شده
 • توسعه استراتژی های قیمت گذاری بهتر فروش محصولات
 • دریافت گزارش از انحرافات ناشی از هزینه یابی استاندارد و واقعی به‌صورت ریال و در احجام تولید
 • توسعه کسب و کار با دانستن اطلاعات هزینه های ساخت واقعی و استاندارد محصولات
 • تخصیص هزینه ها بر اساس خط تولید و به ازای هر واحد تولید یا ساعت کار تخصیص داده شده
 • حسابداری بهای تمام شده به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا درک عمیق تری از حاشیه سود خود و عواملی که باعث آن می شود، به دست آورند.
 • محاسبه بهای تمام شده برای فعالیت ها به مدیران کمک می کند تا برای هزینه های آتی برنامه ریزی، بودجه بندی و پیش بینی کنند.
 • با استفاده از حسابداری بهای تمام شده، کسب و کارها قادر به شناسایی به صرفه جویی در هزینه ها می شوند.
 • حسابداری بهای تمام شده به مدیران کمک می کند تا به تغییرات در بازار واکنش سریع نشان دهند، مانند زمانی که هزینه مواد خام افزایش می یابد.
 • علاوه بر این، حسابداری بهای تمام شده به صاحبان کسب و کارها کمک می کند تا مطمئن شوند که تمام هزینه ها در بهای تمام شناسایی و چگونه جذب شده اند.
 • با داشتن دانش و نرم افزار بهای تمام شده می توان برای محصولات جدید، هزینه های ساخت را محاسبه کرد (هزینه یابی هدف)

سیستم بهای تمام شده با این مزایا به یک KPI مهم برای هر شرکت تولیدی تبدیل می‌شود.

نرم افزار بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای تولید شده یا هزینه کل تولید

بهای تمام شده کالای ساخته شده و کل هزینه ساخت، اصطلاحات مشابه و مرتبط هستند با این حال، اگر مجموع هزینه تولید شامل هزینه های مواد مستقیم، هزینه های نیروی کار مستقیم و هزینه های سربار شرکت باشد، بهای تمام شده کالای تولیدی نیز تغییر در موجودی کار در فرآیند را به حساب می آورد با این حال، مجموع هزینه تولید بخشی از بهای تمام شده کالای تولید شده است.

بهای تمام شده کالای تولید شده در مقابل بهای تمام شده کالای فروخته شده

بهای تمام شده کالای ساخته شده و بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز اصطلاحات بسیار مشابه هستند، اما نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت. در حالی که بهای تمام شده کالای ساخته شده هم برای آن دسته از محصولات نهایی که قبلاً فروخته شده اند و هم برای آنهایی که در انبار در انتظار فروش مانده اند، حساب می شود، بهای تمام شده کالای فروخته شده فقط شامل هزینه های ساخت محصولات فروخته شده در طول دوره مالی می شود.

مزایای نرم افزار بهای تمام شده برای کسب و کارها

جمع‌بندی:

بهای تمام شده کالای تولید شده یک KPI مهم و ابزاری مؤثر برای سنجش هزینه های تولید یک کسب و کار تولیدی می باشد و استفاده از نتایج برای شناسایی حوزه های که مشکل دارند و با ایجاد بهبود، می تواند بسیار کارآمد باشد یک سیستم بهای تمام شده برای کسب و کارهای تولیدی، به آنها کمک می‌کند هزینه‌های تولید خود را ردیابی کنند و به‌طور خودکار KPIهای مختلف از جمله بهای تمام شده کالای ساخته شده را محاسبه کنند و با بهره مندی از نرم افزار بهای تمام شده مانند نرم افزار بهای تمام شده راهیار محصول گروه شرکت های نرم افزاری سپینا، می توانید فرآیند پیچیده و زمانبر محاسبه بهای تمام شده را مکانیزه کنید از ویژگی های نرم افزار بهای تمام شده راهیار می توان به اجرای آن در سیستم یکپارچه نام برد و با توجه اینکه در بستر اینترنت اجرا می شود در شرکت های تولیدی که توزیع جغرافیایی دارند می توان به راحتی به منابع اطلاعات در کارخانه و دفاتر دسترسی داشت و محاسبه بهای تمام شده در کوتاه ترین زمان انجام شود.
اجرای نرم افزار در بستر اینترنت و به‌صورت یکپارچه، باعث کاهش خطاهای کاربری و دوباره کاری می شود و از نتایج آن مدیران می توانند در کوتاه ترین زمان در کسب و کار خود و بازار رقابتی به عنوان ابزاری کارا بهره ببرند.

سامانه مودیان چیست؟ سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان می باشند.
مرجع نهایی ثبت، صدور واستعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد. سامانه مؤدیان، سامانه ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که به مؤدی، کارپوشه ویژه ای در آن اختصاص داده شده كه از طریق آن تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان انجام میشود. مؤدیان مالیاتی با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، می توانند به سامانه مؤدیان متصل شوند لازم به ذكر می باشد آدرس سامانه مؤدیان برای ورود به کارپوشه tp.tax.gov.ir می باشد.(کارپوشه چیست؟)

مراحل صدور و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان:

طبق اطلاعیه ها و دستورالعمل هایی كه سازمان مالیاتی كشور منتشر كرده است كلیه صورتحساب ها باید بصورت الكترونیكی صادر شود و یك نسخه چاپی آن به خریدار تحویل داده شود قالب و فرمت انواع صورتحساب ها كه دارای چه اطلاعاتی هم باشد توسط سازمان در سایت intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی توضیح داده شده است لازم به ذكر است كلیه صورتحساب ها جدید، اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش باید به‌صورت الكترونیكی صادر و در كارپوشه بارگذاری شود اما گام هایی كه مؤدی مالیاتی باید انجام دهد و طی اطلاعیه شماره 8 تحت عنوان مراحل كلی صدور و ارسال صورتحساب الكترونیكی به سامانه مودیان منتشر كرده به شرح زیر می باشد:

 1. كلیه اشخاص مشمول باید در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir ثبت نام كنند.
 2. برای صدور صورتحساب باید پایانه فروشگاهی تهیه كنند و در صورت وجود، اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط اعلامی سازمان انجام دهند.
 3. گواهی امضای الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در نشانی rca.gov.ir موجود می باشد دریافت كنید. شما به راحتی می توانید كلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR را با دانلود و استفاده از نرم افزار تولید امضای دیجیتال سامانه مودیان سپینا که در صفحه سامانه مودیان درج شده است تولید و استفاده نمایید.
 4. از طریق سایت tp.tax.gov.ir وارد كارپوشه شوید در بخش عضویت، تكمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الكترونیک(از سایت سپینا دریافت كنید) و شناسه یكتای مالیاتی را دریافت كنید. (در مورد کارپوشه مالیاتی در مقاله اهمیت کارپوشه سامانه مودیان مالیاتی مفصل صحبت کرده ایم.)
 5. اگر از پایانه های فروشگاهی استفاده می كنید باید از طریق سایت intamedia.ir  پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده در درگاه سازمان را انجام دهید.
 6. اخذ شناسه کالا / خدمت و دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده كه می توانید ویدیوی آموزشی آنرا در صفحه سامانه مودیان سپینا ملاحظه نمایید.
 7. صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی یا از طریق نرم افزارهای موجود باید مطابق ضوابط سازمان امور مالیاتی صادر شود جهت كسب اطلاعات بیشتر، اطلاعیه شماره 6 را در سایت intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی مطالعه بفرمایید
 8. در پایان صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارسال شود.

مؤدیان مالیاتی می توانند صورتحساب های خود را از طریق نرم افزارهای خودشان به‌صورت مستقیم ارسال کنند طبیعتاً نرم افزار موجود برای ارسال باید بتواند کلیدهای عمومی، خصوصی و CSR را دریافت کند و جدول شرح کالا و کد کالا و نرخ مالیات ارزش افزوده که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شده است را دریافت کند و طبق ضوابط اعلامی سازمان، صورتحساب ها به سامانه مؤدیان ارسال شود و در پایان نتیجه قبولی یا خطادار بودم صورتحساب ها را نرم افزار گزارش کنند اگر نرم افزار موجود قابلیت ارسال صورتحساب ها را نداشته باشد مؤدی باید از روش غیر مستقیم استفاده کند

((روش های ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی را به صورت کامل و با تولید ویدیوهای آموزشی در صفحه سامانه مودیان سپینا توضیح داده ایم.))

انواع صورتحساب ها در سامانه مودیان:

در اطلاعیه شماره 7 در سایت intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی، سازمان انواع صورتحساب الکترونیکی را اطلاع رسانی کرده و مؤدیان مالیاتی مکلف به رعایت می باشند توصیه می شود حتما قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی را با دقت مطالعه بفرمایید.

صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش:

فاکتور فروش یا صورتحساب فروش اولین صورتحساب الکترونیکی می باشد که باید با انجام هر معامله فروش کالا یا خدمات صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود لازم به ذکی می باشد که یک نسخه چاپی هم به خریدار باید تحویل داده شود و خریدار باید به کارپوشه خود مراجعه و آن را تایید کند.

صورتحساب الکترونیکی اصلاحی:

قبلاٌ صورتحساب اصلاحی مرسوم نبود و معمولاً فاکتور قبلی ابطال و فاکتور جدید صادر میشد یک از دلایل آن هم امکان اصلاح در فاکتورهای چاپی وجود نداشت با توجه به الکترونیکی شدن صورتحساب ها و امکان ردیابی صورتحساب ها و صورتحساب های اصلاحی از طریق شماره ردگیری آنها، این امکان هم اضافه شده است که پس از صدور صورتحساب اصلی اگر نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار شامل: شماره اقتصادی، شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار وهم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی باشد مؤدی باید صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر این‌صورت نیازی به تایید ندارد.

صورتحساب الکترونیکی ابطالی:

در سامانه مالیاتی این امکان وجود ندارد که پس از تایید صورتحساب فروش و صورتحساب اصلاحی مؤدی مالیاتی بتواند آن را حذف کند و اگر بنا به دلیلی مؤدی مالیاتی بخواهد صورتحسابی را حذف کند باید آن را ابطال نماید مواردی که باعث می شود نیاز باشه تا صورتحساب اصلی یا صورتحساب اصلاحی را ابطال کرد می تواند شامل اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار مانند: شماره اقتصادی و شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید در صورت انجام این مراحل توسط مودی مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم استفاده از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی می باشد.

صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش:

چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت ( از طرف خریدار) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد.
لازم به ذکر است مؤدیان مالیاتی باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی به کارپوشه خودشان مراجعه و نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند در غیر این‌صورت ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب می باشد.


در مورد نرم افزار سامانه مودیان سپینا بیشتر بخوانید.(کلیک کنید)