بایگانی برچسب برای: گزارش های مدیریتی

کاربرد سیستم بهای تمام شده برای مدیران

کاربرد سیستم بهای تمام شده برای مدیران:

هر فـردی بدون استثنـا در هر لحظه از زندگی مشغـول تصمیم گیری است؛ من و شما برای هر عملی که انجام می دهیم در خودآگـاه یا ناخودآگـاه خود ابتدا تصمیم گیری می کنیم. فرآیند تصمیم گیری زمانی معنی پیدا می کند که چندین راه برای انتخاب وجود داشته باشد. بدیهی است در زمانی هم که اجبار وجود دارد، ما باز هم تصمیم گیری می کنیم؛ به عبارت ساده تر هیچ حرکتـی ( با اختیـار یا به اجبـار ) نیست که انسان بر روی آن تصمیم گیری انجام ندهد. شاید شما بگویید در حالت اجبار، آیا باز هم تصمیم گیری وجود دارد؟ جواب این است که بلی، به عنـوان مثـال اگر از شما درخواستی بشود و در شرایط اجبار باشید، گرچه شما به ظاهر مجبور هستید اما باز هم حق انتخاب دارید.

اهمیت سیستم بهای تمام شده برای مدیران

مدیران واحدهای تجاری بدون اطلاع از هزینه های ساخت محصول، نه تنها قادر به برنامه ریزی و کنترل هزینه ها نخواهند بود که برای تداوم فعالیت و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت هم با چالش های جدی مواجه خواهند شد. با برخورداری از سیستم بهای تمام شده هم محاسبه بهای تمام شده محصولات تسهیل شده و هم گزارش های مدیریتی دوره ای در لحظه تولید و در اختیار استفاده کنندگان برای تصمیمات قرار می گیرد و مدیران واحدهای تجاری را در تصمیماتی مانند کنترل هزینه ها، تهیه بودجه، تعیین مبلغ فروش و حاشیه سود کمک می کند و این اطلاعات به دلیل این که در محیط یکپارچه سیستم ها تولید می شوند از اعتبار بالایی برخوردار می باشند.


حسابداری بهای تمام شده فرآیند تعیین و انباشت هزینه های محصول یا فعالیت می باشد. این فرآیند حسابداری برای طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، تفسیر و کنترل هزینه است. بنابر این بهای تمام شده یک سیستم حسابداری است که اطلاعاتی در مورد تعیین و کنترل هزینه های محصولات یا خدمات را گزارش می کند و عملکرد شرکت را اندازه گیری می کند.
حسابداری بهای تمام شده شامل تکنیک ها و فرایندهای تعیین هزینه ها است که با این داده های آماری، کنترل هزینه و تعیین سودآوری فعالیت های انجام شده یا برنامه ریزی شده را می توان اندازه گیری کرد.

کاربرد سیستم بهای تمام شده برای مدیران

رابطـه این هزینه ها با مبلغ فـروش، برای تعیین میـزان سـودآوری (حاشیه سـود)، موضوعی است که سیستم بهای تمام شده در تصمیم گیری به مدیـران کمک کرده و این تصمیمـات به مدیر در تحقق سود واحد تجاری اطمینان می بخشد. همچنین اطلاعات و گزارش های حسابداری بهای تمام شده ، گزارشی از تجزیه و تحلیل محصولات ارائه می دهد و این اطلاعات برای مدیران که باید درخصوص آینده شرکت تصمیم گیری کنند نقش اساسی دارند.


کاربرد گزارش های سیستم بهای تمام شده سپینا در تصمیم گیری مدیران:

 1. ایجاد اطمینان در خصوص محاسبات بهای تمام شده
 2. تجزیه، تحلیل و کنترل هزینه ها (مقایسه واقعی با استاندارد)
 3. تعیین حاشیه سود
 4. شناسایی گلوگاه های تولید
 5. تصمیم گیری در خصوص برون سپاری بخشی از فرآیند تولید
 6. شناسایی انواع انحراف از استاندارد
 7. طبقه بندی هزینه و نوع رفتار آنها
 8. تعیین مبلغ فروش محصولات
 9. تعیین و برنامه ریزی بودجه
 10. اخذ گزارش های مدیریتی و آنالیز شده
 11. تسهیل تهیه صورتهای مالی و سایر موارد