نقش گزارشگری مالی در بهترين سيستم يكپارچه (ERP)

محصول‌ نهایی فرایند حسابداری مالی، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌ (استفاده‌كنندگان‌ داخلی و استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری) در قالب‌ گزارشهای حسابداری است‌. گزارشهای حسابداری با هدف‌ تأمین‌ نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان‌ از واحد تجاری تهیه‌ و ارائه‌ میشود. سیستم یكپارچه (ERP)‌، به‌ عنوان‌ یک راهكار‌ منسجم‌ به‌ منظور اجرای مكانیزه فرآیندهای یك شركت استقرار و پیاده سازی می‌شوند. با اجرای صحیح یك سیستم ERP، می‌توان بین حوزه‌های مختلف سازمان‌ هماهنگی بوجود می‌آورد‌. همچنین انواع گزارشهای مالی ارائه شده طبعاً تحت‌ تأثیر بكارگیری الزامات‌ سیستم ERP‌ قرار می‌یرند. این گزارش ها از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشند و در تفسیر و قضاوت‌ در‌ اطلاعات ارائه شده برای همه استفاده كنندگان قابل فهم می‌باشند. این اطلاعات در تصمیماتی كه استفاده كنندگان می‌خواهند استفاده نمایند قابل اتكا می‌باشند. 

فراهم‌آوردن‌ اطلاعات‌ از طریق سیستم یكپارچه، هدف اصلی نمی باشد و کاربران به عنوان تنها ویژگی سیستم های یكپارچه آن را به حساب نمیاورند. سیستم یكپارچه باید ضمن پوشش فرآیندهای یك كسب و كار، بتواند تمامی نیازهای اطلاعاتی را برای مدیران و ذینفعان در قالب انواع گزارشها تولید كنند. این گزارشها باید قابل اتكا و به موقع باشند، این اطلاعات ضمن آنكه از ارزش و كیفیت بالایی برخوردار هستند باید برای استفاده كنندگان مفید هم باشند.

گزارش عملكرد مالی برای مدیران:

گزارشگری مالی در سیستم یكپارچه منعكس‌كننده‌ انواع گزارش ها‌ی واحد تجاری می‌باشد. از این‌ رو میتواند مبنایی برای ارزیابی مدیریت‌ و واحد تجاری را فراهم‌ ‌آورد. سیستم های یكپارچه‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی فرایند گزارشگری مالی، به‌ مدیران‌ در ارزیابی وضعیت كسب و كار در بازار رقابتی آنها کمک میکند. سیستم یكپارچه به‌ عنوان زیر ساختی در یک واحد تجاری می باشد که با اجرای سیستم یكپارچه فرایندهای واحد تجاری مكانیزه می‌شود و امور جاری به‌صورت رویه‌های سازمانی به فرهنگ سازمانی تبدیل می‌شوند. این رویه‌ها مطابق قوانین، استانداردها، اصول حسابداری و سایر الزامات قانونی در سیستم یكپارچه پیاده سازی می‌شوند تا نیازهای اطلاعاتی استفاده‌كنندگان‌ با رعایت تمامی الزامات تهیه‌ و ارائه‌ ‌شوند.

هدف‌ از سیستم یكپارچه ارائـه‌ اطلاعاتی ‌واحد تجاری برای مدیران و سایر استفاده كنندگان است كه‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی مفید واقع‌ گردد. تصمیمات‌ اقتصادی شامل‌ مواردی از قبیل‌ بررسی و ورود به بازارهای جدید یا خروج از آنها، فروش‌ یا حفظ‌ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و انتخاب‌ مجدد یا جایگزینی مدیران‌ و… میباشد. از آنجا كه‌ گزارش های مالی عمدتاً بیانگر اثرات‌ مالی رویدادهای گذشته‌ است‌ و از طرفی لزوماً دربرگیرنده‌ اطلاعات‌ غیرمالی نیست‌، تمام‌ اطلاعات‌ مورد لزوم‌ مدیران‌ را جهت‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی فراهم‌ نمیآورد. با این‌حال‌، سیستم یكپارچه ‌نیازهای اطلاعات مالی مشترک اغلب‌ استفاده‌كنندگان‌ را تامین‌ میكند.

Businesspeople working in finance and accounting Analyze financial graph budget and planning for future in office room.

سایر استفاده‌كنندگان از گزارش های سیستم یكپارچه:

از طرفی فقط استفاده‌كنندگان‌ از این گزارش ها‌ به ذینفعان داخل شركت محدود نمی شوند. ذینفعان‌ دیگر هم‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای اطلاعاتی خود می توانند از گزارش های مالی استفاده‌ نمایند. سیستم یكپارچه می‌تواند نیازهای اطلاعاتی‌ سایر استفاده‌كنندگان‌ را نیز تامین نماید. به‌ عبارت‌ دیگر اطلاعـات‌ تهیه‌ شده‌ در سیستم یكپارچه می تواند به‌ عنـوان‌ یک مرجع‌ اطلاعاتی برای سـایر استفاده‌كنندگان‌ و دیگر سرمایه‌گذاران‌ نیز مفید باشد‌. برخی از استفاده‌كنندگان شامل سرمایه‌گذاران، اعطاكنندگان‌ تسهیلات‌ مالی، تأمین‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌ و سایر بستانكاران، مشتریان، كاركنان‌ واحد تجاری، دولت‌ و مؤسسات‌ دولتی و… می‌باشند. 

مدیریت‌ واحد تجاری، مسئول‌ پاسخگویی عملكرد مالی میباشد. مدیریت‌ به‌ شكل‌ و محتوای اطلاعات در گزارش های مالی علاقه‌مند است‌ از طرفی مدیریت‌ از این اطلاعات‌ ‌در انجام‌ وظایف‌ برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و كنترل‌ كمك‌ میگیرد و قادر است‌ شكل‌ و محتوای اطلاعات‌ اضافی را در راستای رفع‌ نیازهای خود تعیین‌ كند. اطلاعات‌ در گزارش ها‌ی سیستم یكپارچه با اطلاعات‌ِ مورد استفاده‌ مدیریت‌ جهت‌ ارزیابی وضعیت‌ مالی، عملكرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری در تضاد نیستند، چرا كه تمامی اطلاعات بر مبنای فرآیندهای سازمان كه توسط مدیریت كنترل شده اند تولید می‌شود.

كیفیت گزارش ها در سیستم یكپارچه:

انعطاف‌پذیری مالی عبارت‌ از توانایی واحد تجاری مبنیبر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریانهای نقدی آن‌ میباشد به‌ گونه‌ای كه‌ واحد تجاری بتواند درقبال‌ رویدادها و فرصتهای غیرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد. تصمیمات‌ مدیران‌ مستلزم‌ ارزیابی توان‌ واحد تجاری جهت‌ ایجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعیت‌ ایجاد آن‌ است‌. این‌توان‌ در نهایت‌، تعیین‌كننده‌ ظرفیت‌ واحد تجاری جهت‌ انجام‌ پرداختهایی از قبیل‌ پرداخت‌ حقوق‌ و مزایا به‌ كاركنان‌، پرداخت‌ به‌ تأمین‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌، پرداخت‌ مخارج‌ مالی، انجام‌ سرمایه‌گذاری، بازپرداخت‌ تسهیلات‌ دریافتی و توزیع‌ سود بین‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است‌. این ارزیابی با بكارگیری سیستم یكپارچه به راحتی تسهیل‌ میشود. 

مجموعه‌ اطلاعاتی كه مدیران برای تصمیم گیری نیاز دارند از كلیه حوزه های بازرگانی، تولید، اداری و… بدست می‌آید. این اطلاعات در سیستم یكپارچه توسط كاربران در حوزه های انبار، فروش، اداری، دریافت و پرداخت و… تولید می شوند. همین اطلاعات در نرم افزار بهای تمام شده برای محاسبات بهای تمام شده كالای ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد و مدیران از این اطلاعات مفید برای تصمیمات خود استفاده می كنند.

اطلاعات سیستم یكپارچه مفید هستند.

گزارش های مالی تا حدی در معرض‌ این‌ مخاطره‌ قرار دارند كه‌ ممکن است موارد قابل ارائه به طور صادقانه بیان نشود. در صورتی كه اطلاعات توسط كاربران بصورت دستی و تكراری از چند حوزه وارد شوند، یا در تشخیص‌ معاملات‌ و سایر رویدادهایی كه‌ قرار است‌ اندازه‌گیری شود، یا در طراحی و اعمال‌ روشهای اندازه‌گیری و ارائه‌ای كه‌ بتواند پیامهای مرتبط‌ با آن‌ معاملات‌ و سایر رویدادها را انتقال‌ دهد، همراه با اعمال نظر و سلایق كاربران همراه شود اعتبار و مفید بودن اطلاعات دچار مشکل میشود.

 

 اطلاعات‌ همچنین باید ‌قابل‌ اتكا باشند. در سیستم یكپارچه اطلاعات‌‌ عاری از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ است. از طرفی اطلاعات، در سیستم یكپارچه‌ اطلاعات بطور خودكار تولید می شوند و كاربران در تولید گزارشها بی‌تاثیر می‌باشند. لذا این گزارش ها صادقانه‌ ارائه می شوند و قابل اتكا می باشند. از طرفی اطلاعات‌ باید بیطرفانه‌ یعنی عاری از تمایلات‌ جانبدارانه‌ باشد. چنانچه‌ انتخاب‌ و یا ارائه‌ این‌ اطلاعات‌ به‌گونه‌ای باشد كه‌ برتصمیم‌گیری یا قضاوت‌ در جهت‌ نتیجه‌ای که از قبل‌ تعیین‌ شده‌، اثر گذارد، گزارشها‌ بی طرف‌ نمیباشد. از آنجا كه اطلاعات منطبق بر فرایندهای از قبل تعریف شده بطور خودكار تولید می‌شوند لذا گزارشها كاملاٌ بیطرفانه و منطبق بر واقعیت است.

نتیجه گیری:

در دنیای كسب و كار امروز برای اینكه یک واحد تجاری بتواند در بازار رقابت از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و از طرفی از بازار حذف نشود نیاز به اطلاعات دارد. این اطلاعات در سیستم های یكپارچه (ERP) باید تولید شوند. سیستم یكپارچه باید قادر به تولید اطلاعات مفید باشد و بتواند تمامی حوزه های كسب و كار را پوشش دهد و بخش عمده ای از عملیات بخصوص در تولید گزارش ها از ماشین استفاده شود. گزارش هایی كه به این صورت تولید می شوند بیطرفانه، قابل اتكا و به موقع می باشند لذا اطلاعات مفید هستند. سیستم های یكپارچه مانند راهكارهای راهیار، فرآیندهای كسب و كار را مكانیزه می كنند و كلیه ها اطلاعات در كوتاه ترین زمان با وجود پراكندگی جغرافیایی محاسبه و تولید می شوند. همچنین باید محاسبات دقیقی از بهای تمام شده كالای ساخته شده داشت تا مدیران با اطمینان می توانند تصمیمات مدیریتی اتخاذ كنند و پاسخگو تعهدات مالی و قانونی باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *